آرزوهای دست یافتنی

681

رهبر انقلاب در پیام نوروزی امسال، سال 94 را سالی دانستند که ملت ایران در آن می تواند به آرزوهای بزرگی دست پیدا کند. ایشان این آرزوها را در پنج گروه اصلی نام بردند و شرط اصلی تحقق آن را همکاری صمیمانه دولت و ملت دانستند. در این نماهنگ آرزوهای بزرگ رهبر انقلاب برای ملت ایران مرور شده است.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.