آنچه ماندگار است خدمت به مردم است

512

دولت، حکومت و قدرت، کوتاه مدت و تمام شدنی است، آنچه ماندگار است خدمت به مردم است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.