اعتماد به وعده ی الهی و بی اعتمادی به قدرتهای مستکبر

582

رهبر انقلاب: یکی دیگر از اصول امام اعتماد به صدق وعده ی الهی، و بی اعتمادی به قدرت های مستکبر است/ اینکه امام به مستکبرین، هیچ اعتمادی و اعتقادی نداشت، این موجب می شد به وعده های آنها اعتنایی نکند/ ما در قضایای جاری خود داریم لمس می کنیم که نمی شود به وعده ی مستکبرین و حرف های جلسه ی خصوصی شان اعتماد کرد.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.