اعتماد مردم برای ما اصل است؛ واقعیات باید به مردم گفته شود

474

لینک کوتاه:https://1sl.ir/GorNX