افتتاح ترمینال یک فرودگاه اردبیل

475

افتتاح ترمینال یک فرودگاه اردبیل و فاز اول بهسازی عوامل پرواز این فرودگاه.11 دی98.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.