افزایش میزان صید ماهیان از 70 هزار تن به 720 هزار تن رسیده است

328
لینک کوتاه:Too Many API Requests.