انتخابات 4 سال یکبار است

497

انتخابات 4 سال یکبار است تا ملت به هر دیدگاهی رای داد، کشور بر آن مبنا اداره شود

لینک کوتاه:https://1sl.ir/sLMoR