انتخاب کنیم تا برایمان انتخاب نکنند…

398

انتخاب مطلوب اگر ممکن نبود، کدام بهتر است؛ انتخاب محدود یا بدون انتخاب؟ | انتخاب کنیم تا برایمان انتخاب نکنند…

لینک کوتاه:https://1sl.ir/jPfmQ