انتقاد از دولت و رئیس جمهور ایرادی ندارد

416

نگرانی و انتقاد از دولت و رئیس جمهور ایرادی ندارد؛ مردم را نا امید نکنید که این هدف دشمن است/ معصوم نیستیم و اشتباه می کنیم، اساتید و علما و نخبگان باید با نقد و تذکر دولت را یاری کنند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/zOOUP