باید با فرض ماندن تحریمها برنامه ریزی اقتصادی کرد

513

فرض کنیم که این تحریمها ذرّه ای و سرِ سوزنی کم نخواهد شد؛ که حالا خود آنها هم همین را میگویند… مسئله ی هسته ای هم نباشد، یک بهانه ی دیگری می آورند: مسئله ی حقوق بشر هست، مسئله ی حقوق زنان هست، مسائل گوناگون فراوان را میسازند…
بنابراین، علاج مسئله ی تحریم، عبارت است از همین اقتصاد مقاومتی.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.