باید واقعیت ها را به مردم بگوییم و این به نفع نظام است

782

چرا باید دستاوردهای بزرگ مهندسین و شرکت های ایرانی بازگو نشود و فراموش شود و چرا از کارهای عظیمی که در کشور انجام می شود، کمتر یاد می شود.باید واقعیت ها را به مردم بگوییم و این به نفع نظام است/ دولت خادم کوچک مردم است و رئیس جمهور نیز اگر جایگاهی دارد، بخاطر رأی مردم است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.