«با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم»

757

رهبر انقلاب در دیدار معلمان: ملت ایران مذاکره زیر سایه ی تهدید را برنمی تابد/ آمریکا اگر نیازش به مذاکره بیشتر از ایران نباشد، کمتر نیست/ با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم/ مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، لکن تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.