«با وجود تحریم، روزبه روز قوی تر شدیم»

418

قدرتهاى درجه ى یکِ نظامى و سیاسى و اقتصادى دنیا، دست به دست هم بدهند علیه یک کشورى، علیه یک حکومتى، ۳۵ سال تلاش کنند، [ولى] آن حکومت على رغم تلاش آنها، نه فقط از بین نرود، بلکه روزبه روز قوى تر بشود، به آنها باج هم ندهد، به آنها اعتنا هم نکند. در عرصه هاى مختلف، جمهورى اسلامى اقتدار خود را و قابلیت بقاى خود را نشان داد. ۱۳۹۳/۳/۱۴

لینک کوتاه:Too Many API Requests.