با وجود تحریم در علوم و فناوری پیشرفت کردیم

626

ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته ای پیشرفت کردیم، در سلّولهای بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم میتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی فلان نقطه را موافقت میکند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار میتوانیم بکنیم.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.