برای احیاء و توسعه مناطق آزاد در این دولت سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است

491

برای احیاء و توسعه مناطق آزاد در این دولت سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است/ تولید، تجارت و سرمایه گذاری از امتیازات مناطق آزاد است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/gfStv