به نام ایران، برای ایران…

648

به نام ایران، برای ایران… | بیاییم حتی اگر انتقاد داریم | بیاییم حتی اگر گله داریم | حتی اگر از حزب ما کسی نیست، از بین دیگران آنکه بهتر است را انتخاب کنیم | به خاطر ایران و برای ایران پای صندوق برویم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/wYzZD