تحریمها با پیشرفت علمی بی اثر می شود

556

رهبر انقلاب: با نگاه علمى به مسائل کشور، و توجّه به علم، و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزى تحریمها بى اثر خواهد شد. و ما در این زمینه ها میدان کار برایمان باز است و میتوانیم کار کنیم؛ شرکتهاى دانش بنیان یکى از اساسى ترین کارها در مقوله ى همین اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و درباره ى آن بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق همه ى اطراف مسائل کشور قرار گرفته است.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.