تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری

450

هدف تحریم ها، کاستن از رشد فناوری است؛ باید از تحریمها به عنوان فرصتی برای رشد فناوری ها در کشور بهره گرفت

لینک کوتاه:https://1sl.ir/xxvbm