تفسیر سوره حمد جلسه بیست و هفتم

284

موضوعات بحث:

سرجمع بستن "سبل" در آیه 69 سوره عنکبوت/
انتساب به خداوند، سرّ وحدت صراط/
هماهنگ بودن سبل الهی، دلیل بر عدم تزاحم آنها/
نهی قرآن از کم کاری در تمام کارها/
تعبیر شیطان انسی برای مانعین از انجام کار خیر/
نکوب و هُوی و سقوط از صراط مستقیم/
عدم ایمان به آخرت، دلیل نکوب انسان از صراط مستقیم/
اسرار بر گناه عامل تبدیل راهرو به راهزن/
شرط قبول توبه راهزن صراط مستقیم/
تعدد و تفرق راه های غیر خدایی

لینک کوتاه:https://1sl.ir/VnGRn