تفسیر سوره حمد جلسه بیست و پنجم

612

موضوعات بحث:

درخواست هدایت تکوینی یا استمرار آن با "اهدنا الصراط المستقیم"/
اتحاد مقدم و تالی، دلیل عدم تشریعی بودن هدایت در "اهدنا"/
هدایت تکوینی قرآن برای گروه خاص و تشریعی برای همه /
نمونه هایی از هدایت تکوینی خداوند برای گروه خاص/
تکوینی بودن هدایت کفار به سوی جهنم در آیه 23 سوره صافات/
تکوینی بودن هدایت مومنان به سوی بهشت

لینک کوتاه:https://1sl.ir/VepVC