تفسیر سوره حمد جلسه ششم

251

موضوعات بحث:
اختصاص حمد به خداوند به سبب کمال و انعام
سرّ عدم تعلق حمد به غیر خداوند
بررسی انتساب شاکر به خداوند و مؤمن
شاکر بودن خداوند به مؤمن در اعطای جزا و پاداش
بازگشت حقیق شکر به حمد خداوند
حمد بهشتیان بر نعمت هدایت با اعتراف به ناتوانی خود
چراغ بودن عقل برای طی مسیر وحی
پاداش الهی در برابر حمد بهشتیان بر نعمت هدایت
اختصاص کمالات به خداوند و بازگشت شکر به حمد
تفاوت شکر و حمد از نظر انتساب به غیر خداوند
حمد بودن اعتراف به ناتوانی از معرفت خداوند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/VQJjI