تفسیر سوره حمد جلسه هشتم

541

موضوعات بحث:
اختصاص حمد و مقام محمود به خداوند سبحان
بیان مقامات کمالی انسان درپرتو حمد در صحیفه سجادیه
سقوط به مقام حیوانیّت از عواقب ترک حمد
سرّ تعبیر به پست بودن انسان از حیوان ها
ثمرات تحمید خداوند سبحان در صحیفه سجادیه
درخواست بالاترین مقام حامدان از خداوند توسط امام سجاد علیه السلام
حمد، روشنی بخش برزخ و آسان کننده نشور
حقیقت مرگ، انتقال از دنیا به برزخ
صعوبت انتقال از دنیا به برزخ برای تبهکار
درک حقیقت حمد با اعتماد به منعم بودن خداوند
شرط آسانی انتقال به برزخ در پرتو حمد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/hwkeD