تفسیر سوره حمد جلسه هفتم

305

موضوعات بحث:
اختصاص حمد به خداوند به سبب کمال و انعام/
سرّ عدم تعلق حمد به غیر خداوند/
بررسی انتساب شاکر به خداوند و مؤمن/
شاکر بودن خداوند به مؤمن در اعطای جزا و پاداش/
بازگشت حقیق شکر به حمد خداوند/
حمد بهشتیان بر نعمت هدایت با اعتراف به ناتوانی خود/
چراغ بودن عقل برای طی مسیر وحی/
پاداش الهی در برابر حمد بهشتیان بر نعمت هدایت/
اختصاص کمالات به خداوند و بازگشت شکر به حمد/

لینک کوتاه:https://1sl.ir/gXBAi