تفسیر سوره حمد جلسه پنجم

790

موضوعات بحث:
اوصاف خدا منزه از حدود نقصی/
نزاهت خداوند از انفعال و تأثر درونی در اعطای رحمت/
تفاوت علم الهی با معارف بشری در نزاهت از جهل و نسیان/
مشروط به انفعال و تأثر درونی نبودن تحقق رحمت/
مترادف نبودن حمد، مدح، ثنا و شکر/
حمد، ثنای الهی در برابر همه نعمت ها/
اختصاص حمد ازلی و ابدی به خداوند/
اسناد فتح و پیروزی در جبهه حق به خداوند/
شکرگزاری مجاهد موحد بر نعمت پیروزی/
تشویقی بودن اعطای اجر و جزا از سوی خداوند