جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا.23 اسفند99./4

326

هنوز به یک نقطه اطمینان بخش درمورد کرونا نرسیده ایم؛ تداوم رعایت نکات بهداشتی ضروری است