جنایت و خباثت پاسخ خواهد داشت

397

آمریکا نمی تواند از پیامدهای این فاجعه بزرگ فاصله بگیرد و حتما در برابر این جنایت و خباثت پاسخ خواهد گرفت

لینک کوتاه:Too Many API Requests.