جوانان مومن انقلابی هفتم تیر را به دنیا معرفی کنند

785

کسی مثل شهید بهشتی را در دنیا معرّفی کنند، کسی مثل شهید رجایی را معرّفی کنند، شهید باهنر را معرّفی کنند. هرکدام از این شخصیّت هایی که در ماجرای هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به شهادت رسیدند، شایسته ی یک چهره نگاری بسیار باعظمتند که میشود از اینها چهره نگاری کرد. ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

لینک کوتاه:https://1sl.ir/ybkpP