حمایت از محرومان و مستضعفان و مخالفت با خوی کاخ نشینی

729

رهبر انقلاب: امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود. نابرابری اقتصادی را امام با شدت و حدت رد می کرد. اشرافی گری را با تلخی رد می کرد. به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت اجتماعی بود/ از آن جهت به مسئولان کشور تذکر می داد درباره ی خوی کاخ نشینی/ امام مکرر می گفت فقرا و محرومان و کوخ نشینان هستند که صحنه ها را پرکرده اند و اعتراض هم نمی کنند و در میدان های خطر حاضر می شوند.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.