حیوانات موذی کدامند و حکم کشتن آنها چیست؟

291

سوال: کشتن حیوانات موذی ازجمله مورچه، سوسک و مارمولک چه حکمی دارد؟ کشتن و یا آزار رساندن بدون قصد به آنها چطور؟ حشرات موذی که کشتن آنها جایز است کدام ها هستند؟
جواب: یک قانون و حکم کلی این است که حیواناتی که اذیت نمی کنند و آزاری نمی رسانند را آزار نرسانید…

لینک کوتاه:Too Many API Requests.