درآمد کنونی صنعت پتروشمی ما حدود 17 میلیارد دلار است

258

درآمد کنونی صنعت پتروشمی ما حدود 17 میلیارد دلار است که تا سال 1400 به 25 میلیارد دلار و در پایان گام سوم، به 37 میلیارد دلار خواهد رسید

لینک کوتاه:Too Many API Requests.