در سال ۲۰۱۳ پنج کشور متفقا تصمیم به جنگ با ایران داشتند

310

رئیس جمهور فرانسه آشکارا گفت در سال ۲۰۱۳ پنج کشور متفقا تصمیم به جنگ با ایران داشتیم/ حضور پرشکوه مردم در انتخابات ۹۲ کشور را از خطر جنگ نجات داد

لینک کوتاه:https://1sl.ir/MFvpx