دشمنان ما ناموفق بوده اند

653

روند رشد شاخص ها و آمارها به رغم فشارهای اقتصادی شدید، نشان می دهد دشمنان ما ناموفق بوده اند

لینک کوتاه:Too Many API Requests.