دشمنی که سنگ پرت می کند

495

دشمنی که سنگ پرت می کند، شیشه ای شکسته و خسارتی هم وارد می شود/ امروز همه ما در برابر تاریخ ایران آزمایش می شویم؛ نمی توانیم مایوس شویم

لینک کوتاه:https://1sl.ir/dhUvh