«دوران بزن و دررو تمام شده است»

665

رهبر انقلاب: ملت ایران مذاکره ی زیر سایه ی تهدید را برنمیتابد. چرا تهدید میکنند؟ چرا غلط زیادی میکنند؟ میگوید اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکن است ما حمله ی نظامی به ایران بکنیم؛ اولا که غلط میکنید؛ ثانیا من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران بزن ودررو تمام شده؛ این جور نیست که شما بگویید میزنیم و درمیرویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.