روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان

779

روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین سهل تر خواهد شد/کند کردن مسیر فشار دشمن ، توقع ما از پارکهای علمی است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/riKeU