فشار حداکثری نمی توانند ایران اسلامی را تسلیم کنند

637

دشمنان از سال 97 جنگ همه جانبه اقتصادی علیه ایران راه انداخته اند که تاکنون در همه عرصه ها ناموفق بوده اند/دشمنان فهمیده اند با فشار حداکثری نمی توانند ایران اسلامی را تسلیم کنند و این کار نشدنی است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.