قرائتی / نقش لقمه‌ی حلال و حرام در زندگی 22 آبان 99

758

موضوع: نقش لقمه‌ی حلال و حرام در زندگی
تاريخ پخش: 22/08/99
1- گوش‌دادن به قصد یادگیری
2- خروج آدم و حوّا از باغ بهشتی
3- رزق بندگان، از سوی خدا
4- رابطه غذا به اخلاق و رفتار انسان
5- عدم استجابت دعا، به خاطر لقمه‌ی حرام
6- انواع رزق مادی و معنوی
7- عمل صالح، در گرو لقمه‌ی حالا