لزوم پرهیز از انحراف و خرافه گرایى در کار مداحى

454

رهبر انقلاب: اینکه ما مجلس عزاداری و مدح سیّدالشهدا را ــ که عظمت او به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خدا است، عظمت او به خاطر گذشت است؛ گذشت از همه چیز، از همه ی خواسته ها، از همه ی مطلوبها ــ تبدیل کنیم به یک نقطه ی سبک، به یک جایی که یک تعدادی جوان لخت بشوند، بپرند هوا، بپرند پایین و ندانند چه میگویند، درست است؟

لینک کوتاه:Too Many API Requests.