مانور مشترک دریایی با روسیه و چین

560

مانور مشترک دریایی با روسیه و چین دنیای تاراجگر را بسیار عصبانی کرده است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.