مرثیه خوانی رهبر انقلاب به زبان آذری

712

آی باتدی / صبح آچیلدی زینب نوایه گلدی / زهرا دیدی حسین وای / عالم صدایه گلدی/// بعد میگوید مشهور شد که «قُتل الحسین»: جنّاتیدن ایشتدی پیغمبر گرامی / نعلین سیز عباسیز کرب و بلایه گلدی

لینک کوتاه:Too Many API Requests.