مردم باید مطمئن شوند این حادثه تکرار نمی شود و غیر قابل تکرار خواهد بود

789

دولت خود را در قبال حادثه هواپیما مسوول می داند و به همه وظایف حقوقی و قانونی خودش عمل خواهد کرد

لینک کوتاه:Too Many API Requests.