مقتدرانه عمل کنید،اما اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد

453

رهبر انقلاب خظاب به فرماندهان نیروی انتظامی: باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید؛ باید بتوانید با قاطعیّت عمل کنید. منتها نکته ی کار این است که اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد؛ اقتدار را با حدومرز نشناختن و بی مهار حرکت کردن نباید اشتباه کرد.

لینک کوتاه:Too Many API Requests.