نخواهیم گذاشت لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند

225

نخواهیم گذاشت لبخندی بر روی صورت مستبدین کاخ سفید بنشیند /کاری می کنیم مستبدین کاخ سفید همیشه در مسیر غلط سیاسی خود، شاهد غم و اندوه باشند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/FpzrM