نقش مهم صنعت پتروشیمی

282

تامین ارز 20 درصد واردات کشور و 50 درصد ارز بازار نیما توسط صنعت پتروشیمی، بیانگر نقش مهم این صنعت در سطح ملی و اقتصاد ملی است/سرداران جبهه اقتصاد در کنار حضور شجاعانه و هشیارانه مردم همیشه در صحنه، باعث شکست دشمنان شده است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.