نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی10

584

تولید بذر گندم گواهی شده از 247 هزار تن در سال 92 به 500 هزار تن و نقش مهم در خودکفایی تولید گندم

لینک کوتاه:Too Many API Requests.