نمی‌شود کشور را به 10 الی 20 نفر داده

577

نمی‌شود کشور را به 10 الی 20 نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم؛ صاحب کشور ملت بزرگ ایران هستند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/xrZiZ