هشیارانه باید با جاهلیت مدرن مقابله کرد

647

در ماه حرام، مشرکین مکه هم جنگ را قطع می کردند. از مشرکین آن روز مکه بدتر، امروز کسانی هستند که در ماه حرام خانواده های یمنی را به عزا می نشانند/ملت یمن و بحرین و فلسطین مظلومند؛ ما از مظلوم حمایت می کنیم؛ هر مقدار که می توانیم/ جاهلیت امروز با توان بسیار بالا و خطر صدها برابر جاهلیت دوران اول اسلام بازتولید شده/ البته اسلام هم امروز مجهز شده و نیروی عظیم اسلامی با ابزار گوناگون در دنیا گسترده است

لینک کوتاه:Too Many API Requests.