پای آنها را از منطقه قطع می کنیم

664

آمریکایی ها دست سردار سلیمانی را قطع کردند ما پای آنها را از منطقه قطع می کنیم/ قطع شدن پای آمریکا از منطقه پاسخ نهایی ما به آنهاست

لینک کوتاه:Too Many API Requests.