کار و فعالیت در کشور از روز شنبه باید روال عادی خود را داشته باشد

361

هراس افکنی و تلاش برای به تعطیلی کشاندن کشور، توطئه دشمنان است

لینک کوتاه:https://1sl.ir/bDjYb