کسی حق ندارد واقعیت های تاریخ کشور را نادیده بگیرد یا تحریف کند

636

کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است/ کسی حق ندارد واقعیت های تاریخ کشور را نادیده بگیرد یا تحریف کند

لینک کوتاه:https://1sl.ir/qMhpb